حضور متفاوت آماتاصمد در نمایشگاه بین المللی تهران با شرکت یوفو الکترونیک