1408100 - شمع موتورپراید (EURO 04) سوزنی ایریدیم (UFO)