1406028 - لیور تعویض دنده داخل گیربکس پراید (سماوری گیربکس)