همایش اصالت قطعات آماتاصمد در کرمان (جیرفت و رفسنجان) / آبان 1402